hotel, restaurant or place in Crete Near to: city or area

1. ANTIKEIMENO. H emaze telematics δημιούργησε τον Τουριστικό οδηγό cretamap.com και kretamap.com και προσφέρει την υπηρεσία με τους παρακάτω όρους χρήσης τους οποίους η επιχείρηση – μέλος καλείται να διαβάσει προσεκτικά και στη συνέχεια να κάνει χρήση της υπηρεσίας μόνο εφόσον συμφωνεί απολύτως.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ: Η επιχείρηση υποχρεούται 1) να δηλώνει τα αληθινά, πλήρη και ισχύοντα προσωπικά στοιχεία του, όπως αυτά ζητούνται κάθε φορά κατά τη χρήση της κάθε Υπηρεσίας, 2) να ενημερώνει το www.cretamap.com άμεσα για κάθε αλλαγή στοιχείων και να παρέχει κάθε πληροφορία που απαιτείται για την απρόσκοπτη παροχή της Υπηρεσίας. Τα στοιχεία αυτά δεν μεταπωλούνται ούτε κοινοποιούνται ελεύθερα σε τρίτους, αλλά το www.cretamap.com διατηρεί το δικαίωμα λήψης όποιων μέτρων (π.χ. προσωρινή μόνιμη διακοπή παροχής της υπηρεσίας, κλπ.) κριθούν αναγκαία κατά όσων χρησιμοποιούν την υπηρεσία με ψευδή στοιχεία. 3) Το υλικό καταχώρησης (κείμενα, φωτογραφίες και άλλο υλικό) είναι αποκλειστικά ευθύνη της επιχείρησης. 4) Το υλικό καταχώρησης, πρέπει να είναι αληθές και να αναφέρουν αναλυτικές πληροφορίες ώστε να μη δίνεται εσφαλμένη αντίληψη στους επισκέπτες του cretamap.com.
3. ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: Ο συνδρομητής φέρει εξ ολοκλήρου την ευθύνη για τυχόν κλοπή, απώλεια ή με οποιονδήποτε τρόπο αποκάλυψη του κωδικού πρόσβασης, εφόσον του έχει δοθεί κωδικός πρόσβασης στο cretamap.com. Στην περίπτωση απώλειας του κωδικού αυτού ο συνδρομητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει άμεσα το cretamap.com ώστε να ακυρωθεί ο σχετικός κωδικός. Κατά το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι να λάβει το cretamap.com την ειδοποίηση, ο συνδρομητής ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκύψει στις σελίδες του από την κακή χρήση του κωδικού του.

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ι- ΧΡΕΩΣΗ. Ο Πελάτης υποχρεούται να καταβάλλει το τίμημα σύμφωνα με τον ισχύοντα Τιμοκατάλογο. ΙΙ- Η EMAZE TELEMATICS διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει μονομερώς και χωρίς προειδοποίηση τις τιμές των υπηρεσιών της. Οι νέες τιμές δεν ισχύουν αναδρομικά.
ΙΙΙ- ΑΝΑΝΕΩΣΗ. τη λήξη της σύμβασης η οποία αναγράφεται σε κάθε σύμβαση στο άνω μέρος, αυτή ανανεώνεται αυτόματα εκτός και εάν έχει καταγγελθεί εγγράφως εξ ενός από τα συμβαλλόμενα μέλη. Μέσα σε διάστημα 15 ημερών ο Πελάτης οφείλει να καταβάλει στην emaze telematics το αντίστοιχο τίμημα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Σε περίπτωση  όμως όπου υπάρχει αλλαγή τιμοκαταλόγου παρεχόμενων υπηρεσιών, απαιτείται νέα εντολή υπογεγραμμένη από τα δυο μέλη.

6. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ Η emaze telematics οφείλει να υπενθυμίσει στον πελάτη την λήξη της συνδρομής μέσω email τουλάχιστον 15 ημερολογιακές ημέρες πριν και να τον ενημερώσει για τις εναλλακτικές μεθόδους πληρωμής του αντιτίμου ανανέωσης της συνδρομής του.
Ανεξόφλητοι λογαριασμοί οδηγούν σε αυτόματη απενεργοποίηση υπηρεσίας μετά το πέρας των 15 ημερών από τη λήξη της προηγούμενης συνδρομής και η επανασύνδεση αυτής επιβαρύνεται με το κόστος των 15.00€ + ΦΠΑ. Αν εντός 30 ημερών από την προσωρινή διακοπή, δεν καταβληθεί το αντίτιμο της ανανέωσης της συνδρομής ή δεν υπάρξει επικοινωνία από την πλευρά του Πελάτη και διευθέτηση του ζητήματος, το account διαγράφεται οριστικά χωρίς να έχει η emaze telematics την υποχρέωση να παρέχει αρχεία (back ups).
5. ΔΙΑΚΟΠΗ. Η EMAZE TELEMATICS, με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματός της, δύναται να διακόψει άμεσα  την παροχή των υπηρεσιών της, χωρίς καμία περαιτέρω υποχρέωση, σε περίπτωση που ο Πελάτης α) αθετήσει έναν ή περισσότερους όρους της παρούσας, β) διακινήσει λογισμικό (ιούς, worms κλπ) ικανό να προκαλέσει ζημία στο δίκτυο της EMAZE TELEMATICS ή σε τρίτους, γ) επιχειρήσει με οποιοδήποτε τρόπο να “σπάσει” το Σύστημα των υπηρεσιών της EMAZE TELEMATICS  δ) Σελίδες οποιουδήποτε περιεχομένου αν αυτές έχουν διαφημιστεί με ανάρμοστο τρόπο μέσα στο Internet (spamming κλπ) ε) διακινήσει υλικό που αντιβαίνει στα χρηστά ήθη και τους Νόμους.  Στην  περίπτωση τυχηρών γεγονότων και ανωτέρας βίας, η ισχύς της παρούσας αναστέλλεται μέχρι τη λήξη αυτών.

6. ΕΥΘΥΝΗ του cretamap.com Το cretamap.com δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα. Επίσης δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών, δεν περιέχουν “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το cretamap.com ωστόσο αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την άρτια λειτουργία των υπηρεσιών της χωρίς να ευθύνεται για την ασφάλεια των συναλλαγών και για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκύψει σε βάρος του Πελάτη ή τρίτου, ούτε και για πλημμελή εκπλήρωση ή αδυναμία εκπλήρωσης από οποιοδήποτε λόγο και αν προέκυψε, συμπεριλαμβανομένων των τυχηρών γεγονότων και των λόγων ανωτέρας βίας π.χ. κυβερνητική παρέμβαση, τηλεπικοινωνιακή διακοπή κλπ. . To cretamap.com δε φέρει καμία ευθύνη για την εγκυρότητα των πληροφοριακών στοιχείων που παρέχονται καθώς επίσης και για όποια πληροφορία προέρχεται από προτεινόμενα links – συνδέσμους. Οι χάρτες που παρουσιάζονται δέχονται γεωγραφικά δεδομένα από χάρτη googlemap, και το cretamap.com δε φέρει καμία ευθύνη για τα γεωγραφικά στοιχεία και πληροφορίες των περιοχών των χαρτών και για την ορθότητά τους. Το ίδιο ισχύει για τους εξωτερικούς συνδέσμους και τα περιεχόμενα τους καθώς και για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία παρέχεται από τον δικτυακό τόπο.

7. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ. I- To cretamap.com στην ενότητα Διαμονή έχει χωρίσει λόγω καλύτερης πλοήγησης σε δύο είδη αδειών τις επιχειρήσεις. Ξενοδοχεία και Δωμάτια – Διαμερίσματα. Στην δεύτερη περιλαμβάνονται και δωμάτια και διαμερίσματα καθώς και όλοι οι υπόλοιποι τύποι καταλυμάτων (studios, βίλες κλπ) εκτός των ξενοδοχείων. Για τον λόγο αυτό, οι χρήστες θα πρέπει να γνωρίζουν πως στην κατηγορία Δωμάτια – Διαμερίσματα υπάρχουν τύποι καταλυμάτων που μπορεί να μην είναι Δωμάτια ή διαμερίσματα. Οι επιχειρήσεις που προβάλλονται προτρέπονται να γράφουν κατά την εγγραφή τους στο πεδίο Περιγραφή Επιχείρησης τι ακριβώς είδος καταλύματος είναι. Αντίστοιχα στις υπόλοιπες ενότητες πέραν της Διαμονής υπάρχουν ανάλογες κατηγοριοποιήσεις επιχειρήσεων και ισχύουν ανάλογοι όροι. II- Θα πρέπει να ελέγχετε συχνά τους όρους χρήσης της ενότητας του Τουριστικού οδηγού καθώς και των γενικών όρων χρήσης που ισχύουν για όλο το cretamap.com αλλά και πρόσθετα και για την συγκεκριμένη ενότητα. Μέλη και επισκέπτες συμφωνούν πως δεν μπορούν να έχουν καμία αξίωση (χρηματική αποζημίωση ή οτιδήποτε άλλο) οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο από το cretamap.com. III- Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του τουριστικού οδηγού. IV- Όλοι οι παραπάνω όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις Διεθνείς συνθήκες. Το παρόν αποτελεί συμφωνία μεταξύ του cretamap.com και των χρηστών – μελών

resep kuliner resep makanan resep nusantara HairStyle Home Design Fashion

about Cretamap.com

The comfiest hotels, most delicious restaurants and must-see places of the best corner of the Mediterranean.

View places on the map.

about Crete

Crete is the largest island in Greece, and the fifth largest one in the Mediterranean Sea. With an exquisite 1,000 kilometer-long coastline, Crete boasts about 400 beaches most of which have earned a Blue Flag. The innumerable beaches combined with impressive mountains, steep gorges and fertile plains make Crete the island with the most diverse landscape in Greece.

Why Crete?

Since the island's touristic development, which dates back in the 60's, Crete nowadays demonstrates from luxurious resorts to really cheap accommodation. The visitor will find countless hotels, apartments, studios and villas to ensure a memorable holiday. Moreover, the abundance of fresh products and the renowned for its life-prolonging qualities Cretan cuisine served at the island's restaurants, make Crete a holiday destination which has it all!